Skip to main content

DODACIE PODMIENKY  – Vianočné pozdravy

I. Všeobecné ustanovenie a definície základných pojmov

Nákup tovaru prostredníctvom webovej stránky www.vianocnepozdravy.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, tj. Miriama s.r.o., Šancová 88, 83104 Bratislava, IČO: 48 284 904, DIČ:2120136381,  alebo Laris  Print s.r.o. , Šancová 88, 83104 Bratislava, IČO: 55 735 495 (ďalej len “prevádzkovateľ”), uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “obchod”). Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami -podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu, pričom elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí do objednávkového formulára. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, e-mailovú adresu, druhy nakupovaných tovarov. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Po odoslaní objednávky bude je objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho je obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru sú predmetom dohody prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Na e-mailovú adresu kupujúceho sú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej či emailovej objednávky kupujúceho. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza písomným alebo elektronickým potvrdením cenovej ponuky kupujúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho. V prípade použitia elektronického obchodu, dochádza k platbe na webovej stránke prevádzkovateľa elektronickým prevodom, dobierkou alebo osobne pri osobnom prevzatí tovaru. Po prevode je na email zakázníka odoslaná e-faktúra. Original faktúry je súčasťou zásielky s produktami. V prípade použita služieb grafika, teda cez oslovenie emailom, sú všetky prijaté elektronické objednávky považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po prijatí emailu zostaví prevádzkovateľ kupujúcemu návrh podľa zadaných informácií. Kupujúci je povinný tento návrh do 72 hodín potvrdiť, inak bude elektronická objednávka prevádzkovateľom zrušená. Potvrdením návrhu sa kupujúci zaväzuje k prevziatiu a zakúpeniu objednaného a potvrdeného tovaru. Grafické úpravy menšieho rozsahu na produktoch, ako napríklad zmena písma, farieb, umiestnenia objektov, sú v rámci prvotných úprav zaslaných prostredníctvom internetového formulára bezplatné. Takéto úpravy drobného charakteru by nemali presiahnuť 10 min práca grafika. Akákoľvek úprava nad rámec je účtovaná podľa aktuálneho cenníka ako grafická hodina. Takéto úpravy sú dopredu so zákazníkom dohodnuté a odsúhlasené. Každá ďalšia zmena nad rámec týchto zmien, prijatá v e-maile, je spoplatnená sumou 5 eur za jeden e-mail so zmenami. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 50% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to nepotvrdením návrhu, ktorý bol e-mailom zaslaný prevádzkovateľom na adresu objednávateľa do 72 hodín od odoslania návrhu. Kupujúci môže stornovať objednávku takisto telefonicky alebo e-mailom. Keďže je tento tovar vyrábaný na objednávku pre zákazníka, nie je podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

Dodacím miestom sa rozumie adresa kupujúceho uvedené v e-maile, ktorý kupujúci zašle prevádzkovateľovi na jeho výzvu po potvrdení objednávky, alebo ktoré uviedol v procese realizácie nákupu v elektronickom obchode. Tovar bude dodaný prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo kuriérom, podľa konkrétnej požiadavky kupujúceho. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho dodaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (cca. 3-4 pracovné dni, najviac však do 7 pracovných dní) po potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci, v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru ako aj v prípade vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo prepravca nezodpovedá. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v škatuli, prípadne v bublinkovej fólii. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka predávajúceho. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že tovar je stále dostupný. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo dopravnému prepravcovi. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

IV. Kúpna cena, platby

Základným platidlom je €. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou, vkladom na účet, internet bankingom alebo hotovosťou. V prípade úhrady formou vkladu na účet alebo cez internet banking, je kupujúci povinný uhradiť dohodnutú sumu v čo najkratšom čase po potvrdení objednávky. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo v čase, ktorý je definovaný v podmienkach akcie.

V. Objednávka uskutočnená online cez editor promočných oznámení

Objednávku promočných oznámení je možné uskutočniť aj online cez systém editor promočných oznámení, nachádzajúceho sa na webových stránkach predávajúceho, ďalej len “editor”. V prípade uskutočnenia objednávky cez editor je objednávka plne záväzná a platná v momente jej realizácie. Objednávka sa považuje za realizovanú v prípade uskutočnenia platby – cez online platobnú bránu TrustPay alebo v momente odoslania objednávky v prípade platby na dobierku alebo osobne. Tlačoviny a produkty nad rámec možností editoru, zadané v procese objednávania kupujúcim do objednávkového formulára, ako napr. etikety, menovky, menu a iné, budú kupujúcemu pred výrobou zhotovené graficky a elektronicky zaslané na uvedenú emailovú adresu na jeho kontrolu a potvrdenie. Po obdržaní súhlasu od kupujúceho s daným dizajnom, bude objednávka vyrobená a expedovaná podľa požiadaviek kupujúceho. Všetky zmeny v texte a dizajne uskutočnené kupujúcim, ako aj údaje zadané v objednávacom procese (údaje o kupujúcom, údaje o objednávke) sú pre predávajúceho záväzné a podľa nich pristupuje k výrobe tlačovín a doručení objednávky. V prípade dodatočných zmien na objednávke, ktoré je potrebné zapracovať, je nutné tieto uviesť do poľa “Poznámky” v procese objednania alebo predávajúceho bezodkladne kontaktovať na kontakt uvedený na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za zníženú kvalitu tlačených výrobkov spôsobenú buď nepozornosťou kupujúceho alebo neodborným zhotovením dizajnu oznámení alebo pozvánok kupujúcim, ako napr. umiestnenie textu v mieste pre orez, gramatické chyby, nezarovnaný text, necentrovaný text, nekorešpondujúca farebnosť, rôzne typy písma na oznámení a pozvánke a iné. Predávajúci nie je povinný kupujúceho kontaktovať a potvrdiť si s ním objednávku, ktorá už bola kupujúcim realizovaná. Predávajúci taktiež nezodpovedá, za technické chyby vo funkciách a systéme editoru, o ktorých nemá vedomosť a môžu určitým spôsobom ovplyvniť proces objednávky, ako aj jej výsledok. Po realizácii objednávky kupujúcim, predávajúci kupujúcemu zašle konfirmačný email s potvrdením prijatia objednávky a s jej súhrnom. Zmeny na objednávke je možné dohodnúť s predávajúcim pred výrobou danej objednávky, maximálne však 24 pracovných hodín po realizácii objednávky.

VI. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za chybne napísaný text alebo iné závady na oznámení, ktoré boli kupujúcim schválené a potvrdené pred tlačou. Finálny podnet na tlač dáva predávajúcemu kupujúci po odobrení vypracovaných návrhov, ktoré sú kupujúcemu zaslané elektronicky alebo poštou. Akceptované sú len tie reklamácie, kde je preukázateľná závada na oznámení alebo je konečné oznámenie odlišné od tlačenej vzorky, ktorá bola kupujúcemu zaslaná na jeho podnet. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na vlastné náklady. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom alebo poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Reklamácie na základe farebnej odlišnosti medzi vytlačenou vzorkou a zobrazeným oznámením v elektronickej podobe na zobrazovacích jednotkách kupujúceho nie je možné prijať, nakoľko predávajúci nezodpovedá za nastavenia zobrazujúcich jednotiek kupujúceho. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, alebo nesprávným zaobchádzaním výrobku.

VII. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (realizácia objednávky). Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na realizáciu objednávky kupujúceho. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru – vo väčšine prípadov slovenská pošta. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho podliehajú dohľadu zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania objednávky. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Obchodnými podmienkami”, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

Miriama s.r.o.
LarisPrint s.r.o.

Platné od 12.10.2023

Prezrite si našu ponuku vianočných pozdravov.