vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 126vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 34vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 13vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 139vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 108vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 145vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 130vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 100vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 36vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Snehuliak ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 15vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 11vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 59vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 50vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 131vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 91vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 63vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 155vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 129vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 148vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 74vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 27vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 82vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Dedo Mráz ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 85vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 90vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Jelenček ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 81vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 124vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 138vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 136vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 71vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 47vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 76vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 96vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 137vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 46vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 69vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 156vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 24vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 56vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 104vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 29vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 55vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 119vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 80vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 7avp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Veselý snehuliačik ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 53vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 31vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 75vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 87vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 109vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 141vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 95vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 118vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 134vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 54vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 20vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 125vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 93vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 57vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 18vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 132vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 94vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 112vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 152vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 128vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 52vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 122vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Kúzelné Vianoce ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 103vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 51vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 16vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 151vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 6vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Láskyplné Vianoce ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 60vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 39vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 73vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 45vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 147vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 146vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Škriatok a zajačik ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 106vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 150vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 58vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 26vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 49vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 67vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 19vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 153vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 114vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Radostný zajko ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 23vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 127vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 2vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Radostné Vianoce ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 117vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Vianočný škriatok ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 123vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 135vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 25vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 140vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 121vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 89vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 32vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 133vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 42vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 101vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 72vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica ľadový medveď ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 78vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Vianočný stromček ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 35vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 28vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 48vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 14vp ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočná pohľadnica Srnka ,vianočné pozdravy

vianocne pozdravy, novorocne pozdravy

Vianočný pozdrav 149vp ,vianočné pozdravy

 

Prvý vianočný pozdrav

Sir Henry Cole, jeden zo zakladateľov londýnskeho múzea Victoria and Albert, bol tiež pôvodcom vianočnej pohľadnice. Pracoval ako asistent Rowlanda Hilla, ktorý založil jednotnú poštovú zasielateľskú službu. Vďaka novému poštovému systému bolo odosielanie listov také obľúbené, že Sir Henry dostával veľa pošty.

A tak sa snažil vynájsť riešenie, ako odpovedať na všetky tieto nezodpovedané listy, čo najefektívnejšie. V roku 1843 nechal Sir Henry svojho priateľa Johna Calcotta Hosleyho navrhnúť kartu, ktorú potom vytlačil na tvrdú lepenku. Na kartách bol štandardný pozdrav „Veselé Vianoce a šťastný nový rok vám“.

Najdrahšie vianočné pozdravy

V novembri 2001 bola vianočná karta predaná za 28 158 dolárov (20 000 libier) na aukcii v Devizes vo Veľkej Británii. Bola to tá vianočná pohľadnica, ktorú poslal Sir Henry Cole svojej babičke v roku 1843. Tým, že patrila medzi jednu z úplne prvých vianočných pohľadníc sa tak právom dostala na priečky medzi najdrahšie vianočné pohľadnice na svete.Na karte je vyobrazenie rodiny s vianočnou večerou. V čase, kedy tento prvý výtlačok vznikol, bolo takéto vyobrazenie vianočného pozdravu kontroverzné, pretože deti z tejto scénky pijú víno.

Americká vianočná pohľadnica

Louise Prang je niekedy nazývaný aj ako „otec americkej vianočnej pohľadnice“. A to všetko kvôli návšteve Viedenskej výstavy v roku 1873, kde rozdal kvetmi ozdobenú vizitku. Keď ju dal manželke jedného britského agenta, navrhla mu, aby tam pridal vianočný pozdrav. Ďalší rok  začal takéto karty predávať v Británii. Nasledujúci rok s predajom pokračoval v USA. Od skromného začiatku v Bostone sa jeho podnikanie v USA rozrástlo na 5 miliónov vianočných kariet ročne, čo z neho robí velikána v tomto biznise.